Rekneskap

På same måte som for mange andre statlege verksemder blir drifta ved Brønnøysundregistra finansiert med årleg løyving over statsbudsjettet. Inntektene blir skapte gjennom det gebyrnivået som Stortinget fastset, og inntektene blir overførte til statskassa. Resultat og balanse i bedriftsøkonomisk forstand er derfor lite brukbar terminologi for ei verksemd som Brønnøysundregistra.

Du kan også lese tidlegare årsmeldingar frå Brønnøysundregistra.

Oppstilling av artskontorapportering pr 31.12.
Note20142013
Inntekter rapporterte til løyvingsrekneskapen
Andre innbetalingar100003800
Sum innbetalingar100003800
 
Utgifter rapporterte til løyvingsrekneskapen
Post 01 Driftsutgifter
Utbetalingar til løn og sosiale utgifter1229210488225206520
Offentlege refusjonar som gjeld løn -9902701-10587566
Utbetalt til investeringar00
Utbetalt til kjøp av aksjar00
Andre utbetalingar til drift3116000154108070611
Sum post 01 Driftsutgifter335307942322689565
 
Post 22 Forvaltning av Altinn-løysinga
Utbetalingar til løn og sosiale utgifter25837136149704240
Offentlege refusjonar som gjeld løn-1296367-1398508
Utbetalt til investeringar00
Utbetalt til kjøp av aksjar00
Andre utbetalingar til drift4243720866199013841
Sum post 22 Forvaltning av Altinn-løysinga300795860247319572
 
Post 23 Sideutgifter - tvang/gjeldsordningssaker *8406594381592103
Post 21 Sideutgifter - kunngjering *111429146100
 
Sum utbetalingar 720170859680747341
 
Netto rapporterte utgifter til drift og investeringar720160859680743541
 
Innkrevingsverksemd og andre overføringar til staten
Innbetaling av skattar, avgifter, gebyr m.m.5806683803774003492
Sum innkrevingsverksemd og andre overføringar til staten806683803774003492
 
Tilskotsforvaltning og andre overføringar frå staten
Utbetalingar av tilskot og stønader00
Sum tilskotsforvaltning og andre overføringar til andre00
 
Inntekter og utgifter rapporterte på felleskapittel
5700 Folketrygdens inntekter - Arbeidsgivaravgift1543482913835802
5309 Tilfeldige inntekter (gruppeliv m.m)202422135285
Sum inntekter og utgifter rapporterte på felleskapittel1563725113971087
 
Netto utgifter rapporterte til løyvingsrekneskapen-102160194-107231039
 
Oversikt over mellomvere med statskassa
Eigedelar og gjeld20142013
Forskot (reiseforskot, lån til tilsette, o.l.)67732187046
Trekk (forskotstrekk, diverse trekk, o.l.)-12528387-10992843
Diverse (refusjonskrav NAV, ikkje utlikna fordringar, o.l.)-498524-2032184
Sum mellomvere med statskassa-12959179-12837981

1
Utbetalingar til løn og sosiale utgifter
Av utbetalingar til løn var ca. 197,2 millionar knytte til faste stillingar (ca. 193,6 millionar i 2013)

2
Utbetalingar til løn og sosiale utgifter - Altinn
Av utbetalingar til løn var ca. 51,8 millionar knytte til faste stillingar (ca. 43,9 millionar i 2013)

3
Av større forbrukspostar som omfattar ordinær drift kan vi nemne datakommunikasjon og porto med ca. 10,5 millionar kvar (h.h.v. 9,2 millionar og 12,5 millionar i 2013). Konsulenttenester med ca 27,4 millionar (16,5 millionar i 2013)

4
Den største forbruksposten jf. forvaltning av Altinn-løysinga, er konsulenttenester med meir med ca. 208,9 millionar (ca. 171,4 millionar i 2013)

5
Størst er gebyrinntekter frå Lausøyreregisteret med ca. 323,6 millionar (ca. 314,3 millionar i 2013) og frå Føretaksregisteret med om lag 219,7 millionar (om lag 225,1 millionar i 2013)

Visste du at...